Værdier, pædagogiske mål & regler

Målsætning

Det er vores mission, at eleverne skal udvikle evner, lyst og vilje til at bruge egne kompetencer til glæde for medmennesket og verden.

Vi ønsker at skabe et læringsmiljø for eleverne, der inspirerer dem til at erhverve sig færdigheder, kundskaber og træffe etisk funderet valg.

Sct. Joseph Skole bygger sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn. Vi har som formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor ånden af frihed og kærlighed er levende.

Vi søger at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning. Vi er vores økumeniske opgave bevidst, hvorfor vi ønsker at skabe rammerne for, at den enkeltes religiøse indsigt vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

På Sct. Joseph Skole ser vi klassen som et forpligtende læringsfællesskab, hvor der skal være plads og udfordringer for alle børn, uanset deres forudsætninger. 

Nedenstående målsætninger deler vi med de øvrige 20 katolske skoler i Danmark: 

  • Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende
  • Skolen skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning
  • På skolen skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes
  • Skolen er sig sin økumeniske opgave bevidst
  • På skolen skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet
  • Skolen skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg

Sct. Joseph Skoles værdier tager udgangspunkt i, at mennesket kun kan blive sig selv i fællesskab med andre. Derfor bygger skolen sit virke på;


    FÆLLESSKAB,
    DANNELSE &
    FAGLIGHED
Regelsæt

Vi har ikke en lang liste over hvad man må og ikke må på Sct. Joseph Skole. I stedet ser vi værdien i dialog med den enkelte og med de mange, og følger derfor to grundlæggende regler på skolen:

  • Vi er her for at lære
  • Vi behandler hinanden og vores ting med respekt

Til at understøtte vores grundlæggende regler er vi i løbende dialog, med elever og forældre, omkring konkrete retningslinjer.


Friskoleloven

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/816