Evaluerings- og opfølgningsplan

Evaluerings- og opfølgningsplan

Alle elever på Sct. Joseph Skole bliver evalueret gennem hele deres skoletid. Valg af evalueringsmetode afhænger af årgang, fag og i sidste ende en enkelte lærer. De mål der er beskrevet i årsplanerne, evalueres når emnet/perioden afsluttes.

Udover de løbende evalueringer, testes eleverne ud fra følgende plan.

Dansk

Klassetrin

November

Maj

0. kl.

Bogstavprøve 1

Bogstavprøve 1

1.kl

Ordlæseprøve 1

Staveprøve 1

Ordlæseprøve 1

Staveprøve 1

2.kl

Ordlæseprøve 2

Sætningslæseprøve 1

Ordlæseprøve 2

Sætningslæseprøve 1

Screening (dysleksi) med nonsensords fra DVO.

3.kl

Tekstlæseprøve 4

Staveprøve 2

Tekstlæseprøve 4

Staveprøve 2

4.kl

Tekstlæseprøve 5

Staveprøve 3

Tekstlæseprøve 5

Staveprøve 3

5.kl

Tekstlæseprøve 6

Tekstlæseprøve 6

6.kl

Tekstlæseprøve 7

Staveprøve 4

Tekstlæseprøve 7

Staveprøve 4

7.kl

Tekstlæseprøve 8

Tekstlæseprøve 8

Kort beskrivelse af de enkelte test:

Bogstavprøve 1: Gengivelse og genkendelse af store og små bogstavers navn og form.

Ordlæseprøve 1 og 2: Afkodning og ordforståelse.

Sætningslæseprøve 1: Sammenhængende og sproglig præcis sætningslæsning

Tekstlæseprøver: Afkodning og forståelse, gengivelse af sammenhængende tekst.

Staveprøve 1: Kan eleven bruge skriftens lydprincip i stavning?

Staveprøve 2 til 4: Kan eleven eks. bruge konsonant fordobling, nutids r mm. Giver et generelt billede af elevens stavefærdigheder.

Ovenstående er obligatorisk for alle årgange. Hvordan vi løbende evaluerer og dokumenterer elevernes faglige progression, også inden for andre områder er op til den enkelte faglærer men del gerne de gode erfaringer. Lix måling bruges naturligt i indskolingen og op til 5. klasse som løbende evaluering af, hvilket lixtal eleven selvstændigt kan læse.

Alle test er fra Hogrefe og afvikles elektronisk med undtagelse af bogstavprøverne i børnehaveklasserne.

Dansklærer udarbejder i samråd med læsevejleder en plan for testning, gennemgår resultaterne med læsevejleder og laver handleplaner, for de elever der måtte have behov for dette. Testresultater gennemgås med forældre ved førstkommende skole-hjemsamtale.

Matematik

Matematiklærerne benytter MAT-test. Eleverne testes hvert år fra 0. klasse til 7. klasse. I 8. og 9. klasse benyttes tidligere års eksamensopgaver, med tilhørende karaktergivning, som det primære testredskab.

Testresultater gennemgås med forældre ved førstkommende skole-hjemsamtale.

Karakterer

Der gives karakterer for 7.-9. kl. 2 gange årligt. 7-skalaen benyttes. Arbejdsindsats bedømmes med tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende ved hver karaktergivning.

Karakterer ledsages i langt de flest tilfælde af en kommentar til denne.

Find os under Uddannelsesstatistik hos Børne- og Undervisningsministeriet

Årsprøver

Hvert år i juni måned, når 9. klasses eleverne er færdige med de skriftlige prøver, har 8. klasse årsprøve. Der prøves i alle skriftlige fag, samt et eller to mundtlige. Der gives karakterer for prøverne. Disse vil fremgå af skoleårets sidste karakterblad.

Formålet med årsprøverne er at give eleverne en forståelse af de krav, der stilles til folkeskolens afsluttende prøve i 9. klasse, samt at give dem en afklaring af prøveformen

Terminsprøver

I 8. og 9. klasse afholdes der én terminsprøver. Terminsprøverne er skriftlige, og eleverne prøves i dansk, matematik og et sprogfag. Formålet med terminsprøverne er at træne eleverne i prøvesituationen. Resultaterne af terminsprøverne vil fremgå af det efterfølgende karakterblad.

Afgangsprøver

Eleverne på Sct. Joseph skole afslutter deres skoleforløb med at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Skolens gennemsnit ved disse prøver offentliggøres på skolens hjemmeside. Sct. Joseph skole

Når eleverne afslutter deres skolegang på Sct. Joseph skole, er det vores ambition at få alle elever videre i et ungdomsskoleforløb. I samarbejde med skolens UU-vejleder, forældre og klasselærer, gives eleverne en solid viden om deres muligheder, så de kan træffe så kvalificerede valg som muligt.

Elevsamtaler

I løbet af efteråret har klasselæreren en samtale med hver enkelt elev. Der er fokus på trivsel, indstilling til skolearbejdet og fagligt udbytte. Samtalerne kan inddrages i den efterfølgende skole/hjem-samtale med forældrene.

Undervisningsmiljø

Hvert år foretages en undersøgelse vedr. elevernes undervisningsmiljø. Seneste undersøgelser kan ses her:

0. – 3. Skolerapport

4. – 9. Skolerapport

Opfølgning

Hvis en elev har faglige vanskeligheder i et fag, tager faglæreren hensyn bl.a. ved valg af undervisningsmateriale, opgavernes omfang og sværhedsgrad, mængden af hjemmearbejde og øget opmærksomhed på eleven i undervisningen. Forældrene informeres og evt. aftales hvordan de kan støtte eleven hjemme. Efter en periode med særlige hensyn evalueres udbyttet, og der foretages de nødvendige ændringer.

Hvis en elev har sociale problemer, inddrages forældrene og samtlige elevens lærere for at få et nuanceret billede af elevens situation. Herefter aftaler lærere og forældre, hvordan eleven støttes bedst muligt. Ofte har klasselæreren daglige eller ugentlige samtaler med eleven i en periode.

Information til forældrene

Vi har en tæt daglige dialog mellem skole og hjem, og derudover har vi to skole/hjem-samtaler pr. år, hvor div. testresultater indgår. Løbene snakker lærerne skolederen om evt. problemstillinger, særlig indsats eller aftaler med elever og forældre.

Forældrene informeres, hvis en elev kræver særlig opmærksomhed, og en speciel indsats er nødvendig.

Karakterer efter 7-trinsskalaen 2 gange om året i alle fag fra 7. til 9. klasse.
 1 forældremøder pr. år. Her tales ikke om den enkelte elev, men om klassen som helhed – ikke mindst om trivsel, som har stor betydning for den enkeltes indlæring.

Indsatsområde

På vores skole har vi en omfattende trivselsindsats, der strækker sig fra indskoling til overbygning og omfatter en bred vifte af tiltag og ressourcer. Vores mål er at skabe en positiv, tryg og inkluderende skole, hvor alle elever trives og udvikler sig således at de tør tage ansvar, udvise empati og mod til at handle.

Indskolingen: Dannelse og Digital Dannelse

I indskolingen har vi implementeret faget "Dannelse". Dannelse er et fag, der sigter mod at fremme elevernes personlige og sociale udvikling. Formålet med faget er at give eleverne redskaber, viden og forståelse for vigtige livsemner og værdier, der vil hjælpe dem med at blive ansvarlige, empatiske og reflekterende individer. Gennem forskellige temaer og aktiviteter udforsker eleverne emner som digital dannelse, vaner og afhængighed, skolens værdier, demokrati og medbestemmelse, tanker og følelser samt tabuer som sorg og død. Faget sigter også mod at fremme positivitet, empati og næstekærlighed samt styrke det sociale fællesskab i klassen.

Mellemtrinnet og Overbygning: MOT

På mellemtrinnet og i overbygningen arbejder vi med MOT-programmet. MOT er en velafprøvet trivselsmetode, der styrker elevernes personlige og sociale kompetencer. Programmet fremmer blandt andet mod, omsorg og tolerance. Læs mere på www.motdanmark.dk

Venskabsklasser

Vi har etableret venskabsklasser, hvor elever fra forskellige klasser mødes regelmæssigt i frikvartererne såvel som i timerne. Dette fremmer fællesskabet på tværs af årgange og skaber nye relationer.

Legepatrulje

Vores legepatrulje sikrer, at der er aktive legemuligheder i pauserne og fremmer inklusion ved at inddrage alle elever i leg og aktiviteter.

Elevmæglere: Konfliktløsning

Vi har uddannet elevmæglere, der hjælper med at løse konflikter og hjælpe i situationer, hvor eleverne har brug for støtte.

Trivselskonsulent:

Vores eksterne trivselskonsulent tilbyder individuelle samtaler eller gruppesessioner for elever, der har særlige udfordringer eller behov for støtte. Dette sker i samarbejde med forældrene.

Relationskompetent Praksis: Uddannelse for Personale

Vores pædagogiske personale er blevet uddannet i relationskompetent praksis for at styrke deres evne til at opbygge positive relationer med eleverne og støtte deres trivsel.

Samlet set udgør disse indsatser en holistisk tilgang til trivselsfremme på vores skole. Vi arbejder aktivt på at skabe et trygt, inkluderende og understøttende miljø, hvor elevernes trivsel og personlige udvikling er i centrum. Vi inddrager både lærere, elever, og eksterne ressourcer for at sikre, at alle elever har de bedst mulige betingelser for at trives og lære.