Ordensreglement

Kommunikation mellem skole og hjem på SJS:

Det er en nødvendighed, at skole og hjem har et godt samarbejde. Et samarbejde, der bygger på respekt og tillid. Dette har den fordel, at det også er med til at sikre elevernes trivsel i skoletiden.

Almindelig dialog om elevens skolegang skal foregå via ForældreIntra. Information der kun er relevant for klasselæreren, skal der skrives i Kontaktbogen. Ved information til flere eller andre, skal det foregå via Beskeder.

Skole-hjem-samtaler afholdes efterår og forår.

I efteråret afholder klasselærerne forinden skole-hjem-samtalerne elevsamtaler med alle elever. Formålet med elevsamtaler fremfor elevplaner er at sætte yderligere fokus på elevernes egne opfattelse af deres sociale og dannelsesmæssige udvikling.

I foråret er samtalerne behovsbaseret, og ikke obligatoriske.


Klasselærerne indkalder til et til to årlige forældremøder alt efter behov.

Formålet med mødet er at arbejde med klassens trivsel i samarbejde med forældregruppen.

En stor del af den daglige kontakt mellem skole og hjem foregår via ForældreIntra.

Følgende retningslinjer er gældende for brug af ForældreIntra:

En besked på ForældreIntra skal altid være præget af god tone og sprogbrug. Intra er ikke velegnet til at beskrive lange sagsforløb. Hvis man som forældre oplever en kontroversiel sag, vil det til enhver tid være nødvendigt med en mundtlig kontakt enten via telefon eller ved et møde. Dette kan formidles via ForældreIntra, hvor man kan bede en lærer om at ringe, eller forespørge om, hvornår det kan passe vedkommende, at man selv ringer op. Dermed sikres det også, at underviseren har tid til at snakke, når samtalen foretages.

Der er en gensidig forventning om, at beskeder besvares indenfor tre arbejdsdage.

Skolen forventer, at man som forældre på skolen kommunikerer via ForældreIntra og kontrollerer ForældreIntra flere gange ugentligt. Hent evt. app'en for at modtage notifikationer om beskeder direkte.

Forventninger til forældre:

Skolen forventer, at forældrene er indforståede med skolens værdigrundlag og traditioner.

Skolen forventer, at forældrene tager aktiv del i deres børns skolegang, ved blandt andet at tale med deres børn om skolen dagligt, deltage i arrangementer og holde sig opdateret på ForældreIntra.

Som forældre på Sct. Joseph Skole tager man aktivt ansvar for hele klassens trivsel.

Skolen forventer, at forældre er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde, og at man er parate til at vurdere en sag fra flere sider.

Konfliktsituationer bør som udgangspunkt løses med klassens lærer.

Forventninger til eleven:

Eleven møder til tiden, er veludhvilet, er velforberedt, og er undervisningsparat.

Eleven bidrager til et godt undervisningsmiljø, hvor alle kan føle sig velkomne.

Eleven deltager aktivt i undervisningen og i skolens kulturbærende traditioner.

Eleven taler pænt og respektfuldt til andre.


Ordensregler:

Skolen har to bærende regler;

 • Vi er her for at lære.
 • Vi behandler hinanden og vores ting med respekt.

For at lære, er det nødvendigt at få ordentlig kost. Derfor er usunde madvarer og slik uønsket i skoletiden. Undtagelse: ved fødselsdage og andre begivenheder hvor der uddeles lidt lækkerier til fejring.

For at lære, skal man ikke distraheres. Sct. Joseph Skole er mobilfri i undervisningstiden. Mobiltelefonerne indsamles hver morgen og udleveres igen, når undervisningen er slut. Mobiltelefoner kan bruges i undervisningen, når læreren anviser dette.

For at behandle hinanden med respekt, skal boldspil foregå på boldbanerne, og snekamp i storegård.

For at behandle vores ting med respekt, leger vi ikke i cykelskurene og udenfor skolegårdene.

For at behandle hinanden med respekt, skal lærernes anvisninger altid følges. Lærerne er bagefter altid villige til at gå i dialog om anvisningerne.

For at behandle vores ting med respekt, holder vi orden i vores penalhuse og har bogbind om vores bøger.

Der er derudover forskellige retningslinjer på forskellige klassetrin.

Du må som Elev på Sct. Joseph skole ikke optage undervisningen. Dette gælder alle former for optagelse - lyd, billeder/screendumps, video osv. Kun hvis din lærer beder dig om det, eller giver dig tilladelse til det, må du optage bestemte dele af undervisningen.


Påklædning:

Sct. Joseph Skole er elevernes arbejdsplads, og derfor kan man naturligvis, som på enhver anden arbejdsplads, forvente passende påklædning.

Vores tøj repræsenterer det som andre skal tro og tænke om os. Ønsker man at tages seriøst og fremstå ambitiøs, bør ens fremtræden og tøj være derefter.

Sct. Joseph Skole ønsker ikke et decideret reglement for elevernes påklædning. Men vi forbeholder os ret til at påtale upassende påklædning.

Fravær:

Registrering af fravær om morgenen udføres af den lærer der har klassen i de første lektioner. Det kan være alle lærere tilknyttet klassen eller en vikar. Derfor vil beskeder i Kontaktbogen via ForældreIntra ikke komme ud til den rigtige modtager, da kun klasselæreren har adgang til Kontaktbogen.

Beskeder skrevet i Netprotokollen går ud til den lærer der registrerer fravær om morgenen.

Hvis jeres barn er syg, bedes I derfor skrive en besked i Netprotokollen. Det bedes I gøre alle de dage eleven er syg, da vi ellers ikke kan være sikre på, hvordan barnets fravær skal registreres.

Hvis jeres barn er fraværende af andre årsager, såsom tandlægebesøg, etc., bedes I ligeledes også skrive en besked i Netprotokollen for den pågældende dato.

Netprotokollen kan tilgås under Genveje/Links i ForældreIntra.

Hvis I oplever fejl i registreringer, bedes I kontakte elevens klasselærer.

Særlige hensyn:

Hvis I ønsker jeres barn fritaget for undervisning i mere end tre dage, skal det godkendes af klasselærer og skoleledelse. Derfor bedes I skrive en besked via ForældreIntra til elevens klasselærer, som vil drøfte det med skoleledelsen.

Hvis jeres barn konstateres smittet med særligt smitsomme sygdomme såsom covid-19, lus, børneorm, etc., bedes I både melde eleven syg (hvis relevant) i Netprotokollen, og derudover kontakte elevens klasselærer via beskeder i ForældreIntra, så der kan gives besked videre om potentiel smitterisiko til både SFO, naboklasser, etc.

Skolen iværksætter ikke specielle undervisningsforløb, opgaver, lektieplaner m.v. i forbindelse med elevers fritagelse for undervisning udenfor skoleferierne.

Der er muligt at holde sig orienteret via lektiedagbogen (indskolingen) eller Teams (udskolingen) i forbindelse med lektier.

Lejrskole:

Alle udgifter i forbindelse med lejrskoler i Danmark er betalt via skolepengene.

I forbindelse med lejrskoler i udlandet er der brugerbetaling på forplejning.

 • 0. klasse: 1 overnatning på skolen.
 • 4. klasse: 2 overnatninger i Danmark.
 • 6. klasse: 4 overnatninger i Danmark.
 • 8. klasse: 4 overnatninger i Rom (Italien).
  Forældrebetaling udgør kr. 1.500.
 • 9. klasse: 3 overnatninger i Berlin (Tyskland).
  Forældrebetaling udgør kr. 1.000.

Øvrig information til forældrene på SJS:

 • Vær opmærksom på, at skolen ikke har tilsynspligt med eleverne udenfor skoletiden.
 • Elever der skal vente på offentlig transport har lov til at vente på skolen efter skoletid.
 • De af skolens ødelagte og bortkomne ting skal erstattes.
 • Egne Pc'er, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr er ikke dækket af skoles forsikring.
 • Værdigenstande såsom musikinstrumenter og større pengebeløb kan opbevares på skoles kontor.
 • Vi har obligatorisk Pc-ordning for elever i 4. - 9. klasse. Leasingpris kan ses under Takster.
 • Alle elever på mellem- og sluttrin har et skab der kan låses.

En konsekvens af brud på skolens forventninger og ordensregler vil være kontakt med elevens forældre, udelukkelse fra undervisningen i en tidbegrænset periode eller i grovere tilfælde elevkontrakt eller udmelding af skolen.